...
  • Institution Code : CCIM - AYU 0181
  • College Code : MUHS - 3302
  • Admission Process : DMER College Code : 3126
  • Email : ssamnsk@gmail.com
  • Landline : +91 253 2621565

iÉ¢üÉU ÌlÉuÉÉUhÉ xÉÍqÉiÉÏ 2020-21

( LxÉ.xÉÏ., LxÉ.OûÏ., AÉå.oÉÏ.xÉÏ., ÌuɱÉjÉÏï, ÍzɤÉMü, ÍzɤÉMåiÉU MüqÉïcÉÉUÏ MüUÏiÉÉ)
¢ü iÉ¢üÉU ÌlÉuÉÉUhÉ xÉÍqÉiÉÏ mÉS xÉSxrÉÉcÉå lÉÉuÉ SÕUkuÉlÉÏ
1 LMü uÉËUwPû mÉëÉkrÉÉmÉMü LxÉ. xÉÏ. xÉÇuÉaÉÉïiÉÏsÉ uÉæ±. mÉÉåmÉOû eÉaÉiÉÉmÉ 9822852144
2 LMü uÉËUwPû mÉëÉkrÉÉmÉMü LxÉ. OûÏ. xÉÇuÉaÉÉïiÉÏsÉ uÉæ±. ÌuÉeÉrÉ mÉÉåOûMÑüVå 8806768981
3 LMü uÉËUwPû mÉëÉkrÉÉmÉMü ZÉÑsrÉÉ xÉÇuÉaÉÉïiÉÏsÉ uÉæ±. xÉÉåqÉS¨ÉÉ MÑüsÉMühÉÏ 9860268117
4 LMü uÉËUwPû mÉëÉkrÉÉmÉMü qÉÌWûsÉÉ uÉæ±É. ÌmÉëiÉÏ SÉxÉUÏ 9423540909
5 ÌuɱÉjÉÏï mÉËUwÉS xÉÍcÉuÉ GÌwÉMåüzÉ AÉWåûU 7028923204
6 LMü uÉaÉï 3 MüqÉïcÉÉUÏ mÉëÌiÉÌlÉkÉÏ ´ÉÏ. lÉÉlÉÉ mÉuÉÉU 9096178857
7 LMü uÉaÉï 4 MüqÉïcÉÉUÏ mÉëÌiÉÌlÉkÉÏ ´ÉÏ. MæüsÉÉxÉ mÉÉOûÉåVå 9763840811
8 aÉ×ymÉÉsÉ (UåYOûU) mÉSuÉÏ uÉ mÉSurÉѨÉU (ÌuɱÉjÉÏï uÉ ÌuɱÉjÉÏïlÉÏ) xÉÉæ. SåuÉUå xÉÇaÉÏiÉÉ 7448035629
xÉqÉluÉrÉMü : uÉæ±. ÌuÉzÉÉsÉ qÉkÉÑMüU ZÉÉÇQûUå (9762683053)
iÉ¢üÉU MüUhrÉÉMüUÏiÉÉ
Email-ID - ssamcomplaintbox@gmail.com
2021 Ⓒ Shree Saptashrungi Ayurved Mahavidyalay & Hospital, Nashik. All Rights Reserved Services Provided By  Sujyot Technologies