Shree Saptshrungi Ayurved Mahavidyalay and Hospital, Nashik

SYLLABUS

First B.A.M.S.

Second B.A.M.S.

Third B.A.M.S.

Fourth B.A.M.S.

Third B.A.M.S.(2010)  Charak Samhita  Kaumarbhritya  Kayachikitsa  Panchakarma  Prasuti Tantra  Shalakya Tantra  Shalya Tantra